title

 

Varför ska man plantera träd?

 

Ökad bördighet

Minskad jorderosion

Nya arbetstillfällen

Förhindrad avskogning

Förhindrad ökenspridning

Omvandlar koldioxid till syre

Producerar frukt, ved, virke & mat

I Panama är avskogning ett stort problem.

 

Nursery_TMIX

Miljöträdet har valt att under en tid stötta projektet som kallas för ”Tropical Mix” som är ett unikt skogsprojekt. Projektet har flertalet trovärdiga certifieringar.

Projektet pågår i Panama där avskogning är ett stort problem. Målet med projektet är att kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och ekosystem. Detta trädplanteringsprojekt sträcker sig över ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar och hittills har mer än 1.9 miljoner träd planterats under projektets tid. Dessa träd har bidragit till en CO2e-minskning på ca 135 100 ton. Att plantera träd har inte bara påverkan på det ekologiska planet, utan har även stora sociala fördelar. Delar av områdena används för hållbar kakaoproduktion som bidrar till den lokala ekonomin. Projektet har genererat i långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension till lokalbefolkningarna. Tropical Mix-projektet är certifierat av bland annat Gold Standard, FSC och Rainforest Alliance.

Miljöträdet har som mål är att inom 2 år plantera 100.000 st träd i projektet.

Så funkar det

Fördjupning

 

Avskogning

Innebär att ett ursprungligen skogstäckt område omvandlas till antingen åkermark, betesmark eller annan öppen mark, antingen genom människans inverkan eller genom naturliga orsaker. Efterfrågan på råvaror såsom jordbruksprodukter, timmer, minareler, olja och gas är den största orsaken till att regnskogen ödeläggs. Att hejda avskogningen är en av de mest kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen av växthusgaser. Varje år försvinner naturskog motsvarande en tredjedel av Sveriges yta i utvecklingsländerna. Avverkningen av världens skogar står för cirka 17 procent av utsläppen av växthusgaser. Avskogning påverkar även djurlivet, flera arter dör ut när skogarna skövlas.

Ökenspridning

Markförstöring i semiarida och torra subhumida områden orsakad av olika faktorer, inklusive klimatvariationer och mänskliga aktiviteter. Ökenspridningen bidrar till försämrade levnadsförutsättningar för de som lever i dessa områden eftersom tillgång till vatten minskar, vilket gör att marken blir obrukbar.

Fångar upp koldioxid

Att plantera träd i områden som idag är öken kan vara en möjlighet att minska effekterna av klimatförändringen, eftersom träden fångar upp koldioxid från atmosfären.

Ökad bördighet

Organiskt material bildar humusämnen, mängden mikroorganismer ökar, Träden fixerar kväve, vilket ökar bördigheten.

Jorderosion

Kan leda till igenslammning av vattendrag vilket skadar fisk och korallrev, att odlingsytan och näringsämnen försvinner och risk för översvämningar ökar.